تماس   درباره ما    فراخوان    نامه‌ها‌    صفحه‌ی نخست‌ 
 
  

با امضای متن زیر اعتراض شدید خود را از شرکت رضا خلیلی دیلمی نماینده حزب مُدِرات سوئد در نشست رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی ایران نشان دهید.
امضای شما به آدرس حزب مُـدِرات سوئد و نخست وزیر ارسال خواهد شد.

The Honourable Prime minister of Sweden Mr: Fredrik Reinfeldt

Recently a Moderate party member of Iranian origin by the name of Reza Khalili Daylami has attended a meeting in Iran organised by the dictatorship. Either a personal choice or party decision it has damaged the reputation of the party and can be used against the party in the upcoming elections! We the Iranian people want to know how could Mr Daylami who fled the dictatorship in Iran and settled in Sweden as a political refugee and prior to joining the Moderate party had been active and vocal against the Stone Age dictatorship has turned an admirer of Ahmadinezhad? Isn’t it sheer opportunism? How do the Moderate party and the Prime minister explain? If it is safe for Mr Daylami to travel to Iran now, the Immigration authorities may consider annulling his permission to stay as a political refugee in Sweden which was granted to him based on his declaration of Iran being unsafe! If it was a bad personal decision, for long it has been a Swedish tradition of party politics to acknowledge mistakes and persons responsible have been expelled out of the party to save reputation.If it was a party decision, we are astonished that the party can accept the principles of the UN and still flirt so obviously with a regime condemned by the UN on several Human Rights issues and join a cosy gathering of “admirers of Ahmadinezhad”! It is a fall from grace for a party with such great background! The Iranian people are watching and recording carefully who is approaching their country for sheer commercial interests without considering the wishes and interests of the Iranian people and who is approaching their country with consideration for the Iranian people and the political circumstances in their country. Your intelligence might report otherwise but we know that the regime has far less support among the nation than what the Western governments and Media want us to believe! The record demonstration of 3.5 to 4 millions proved that the regime has past its use by date and it is time to change sides!

We condemn the participation of the government of Sweden in propaganda activities of the dictatorship in Iran and demand the expulsion of Reza Daylami from the Moderate party !

With regards, Iranian political and social activists

Pouyan Ansari 

نخست وزیر محترم سوئـد آقای فردریک راینفلد

اخیـرأ یکی از اعضای حزب مُدِرات سوئد بنام رضا خلیلی دیلمی در گردهمایی Ú©Ù‡ به ابتکار دولت دیکتاتور،در ایران تشکیل شد شرکت کرد. این شرکت Ú†Ù‡ بصورت یک تصمیم فـردی Ùˆ Ú†Ù‡ از طرف حزب Ù…ÛŒ تواند عواقب بدی برای حـزب مخصوصـأ در انتخابات آتی (امسال19 Ø³Ù¾ØªØ§Ù…بر) داشته باشد. چگونـه است آقای دیلمی Ú©Ù‡ از دیکتاتوری در ایران به سوئد گریخت Ùˆ در این کشور پناهنده سیاسی شد Ùˆ در گذشته هم، یکی از مخالفین فعال بر علیه استبداد اسلامی در ایران بود اینک به ستایشگـر ِ Ø¢Ù† رژیـم تبدیل شده است؟آیا این فرصت طلبی محض این شخص نمی باشد؟ حزب مُدِرات Ùˆ آقای نخست وزیـر چگونه موضعـی در ایـن مورد دارند؟ اگر اکنون آقای دیلمی Ù…ÛŒ تواند به آزادی به ایران مسافرت کند، شاید مقامات مهاجـرت سوئـد باید در پرونده پناهندگی سیاسی ÙˆÛŒ تجدید نظر کُنـد؟ اگراین یک تصمیم اشتباهی از طرف ÙˆÛŒ بوده، Ù…ÛŒ دانیـم Ú©Ù‡ از دیر باز به رسم سیاست حزبی در سوئد،احزاب صادقانه به اشتباه اقرار Ùˆ شخص مقصر را از مسئولیت Ø¨Ø±Ú©Ù†Ø§Ø± Ùˆ یا Ø§Ø² حزب اخراج Ù…ÛŒ کند Ùˆ آبروی حزب را نجات Ù…ÛŒ دهد. اگر این یک تصمیم حزبی بود، ما مُتحیر هستیم Ú©Ù‡ چگونه حزبی Ú©Ù‡ منشور Ùˆ قوانیـن حقوق بشر سازمان ملل متحد را قبول دارد با دولتی ضد بشر Ú©Ù‡ به دلیل نقض قوانین آن سازمان بارها مورد سرزنش قرار گرفته، مماشات Ù…ÛŒ کند! آیا این عمل در شأن یک حزب مانند حزب مُدِرات Ù…ÛŒ باشد؟ مردم ایران با کنجکاوی Ù…ÛŒ بینند Ùˆ به خاطر Ù…ÛŒ سپارند Ú©Ù‡ Ú†Ù‡ کسانی صرفأ برای منافـع بازرگانـی Ùˆ بدون در نظر گرفتن مردم ایران Ùˆ چـه کسانـی بر اساس اصول انسانـی Ùˆ با توجه به نظـر Ùˆ موقعیت مـردم ایـران با کشورشان Ùˆ دولتش رابطه دارد. شما Ù…ÛŒ دانید Ú©Ù‡ عُمر این رژیم به پایان بسیار نزدیک شده است Ùˆ تظاهرات بی سابقه پارسال در تاریـخ دنیـا Ú©Ù‡ شامل 5Ùˆ3 تا 4 میلیون نفر Ù…ÛŒ شد گواه بر این نکته است.آقای نخست وزیر تاریخ مصرف این رژیم تمام شده است Ùˆ باید به Ú©Ù…Ú© Ùˆ به سوی مردم ایران شتافت.

با احترام جمعی از ایرانیان فعال سیاسی و اجتماعی

 

 


آدم ربایی و ضرب و شتم فعالان جنبش دانشجویی ایران، توسط نیروهای سرکوب گر رژیم آدمکُش جمهوری اسلامی
با امضای متن زیر، مجامع بین المللی را بخاطر سرکوب وحشیانه دانشجویان معترض و مبارز ایران، تحت فشار قرار دهیم، ایمیل ارسالی برای مجامع بین المللی فرستاده خواهد شد.


نامه های دانشگاه کانادا در رابطه با سفر مصباح یزدی و پاسخ سایت حرکت به آن


برای جلوگیری از سفر مصباح یزدی به کانادا، به پا خیزید.
با امضاء متن زیر اعتراض خود را به دولت کانادا برسانید.ایمیل شما به دولت کانادا ارسال خواهد شد.


برای رهایی محمود صالحی، فعال جنبش کارگری از سیاه چالهای رژیم جنایتکار اسلامی ایران بپا خیزید.
با امضاء متن زیر، فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید، ایمیل شما به سازمان های بین المللی ارسال خواهد شد.


نگذاریم احمد باطبی سمبُل مبارزات دانشجویی و سایر زندانیان سیاسی به سرنوشت حجت زمانی، اکبر محمدی و .... دچار شوند.
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.


متن نامه انگلیسی که همراه با امیل های شما در باره اعتراض به اعدام چهار زن ایرانی به مجامع بین المللی ارسال می شود.


چرا باید ما هر روز شاهد این همه اعدام باشیم؟ برای جلوگیری از اعدام چهار انسان، بپاخیزید!
با امضاء متن زیر، فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید، ایمیل شما به سازمان های بین المللی ارسال خواهد شد.


متن نامه انگلیسی که همراه با امیل های شما در باره سرنوشت احمد باطبی به مجامع بین المللی ارسال می شود.


نگذاریم احمد باطبی، سمبُل مبارزات دانشجویی، و سایر زندانیان سیاسی به سرنوشت حجت زمانی، اکبر محمدی و..... دچار شوند.
با امضاء متن زیر، فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید، ایمیل شما به سازمان های بین المللی ارسال خواهد شد.


مَلک قربانی و اشرف کُلهری دو زن زندانی هستند که قرار است بزودی سنگسار شوند.
با امضاء متن زیر اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید، ایمیل شما به سازمان های بین المللی ارسال خواهد شد.


متن نامه انگلیسی که به مجامع بین المللی و............. فرستاده شده است


نوجوان هیجده ساله ای در خطر اعدام و زنی در معرض سنگسار قرار دارد.
با امضاء متن زیر، اعتراض خود را به مجامع بین المللی برسانید، امضاء شما به سازمان های حقوق بشر فرستاده خواهد شد.


حضور سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل را بشدت محکوم میکنیم
با امضاء متن زیر اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید


حمله اوباش و اراذل چماق به دست جمهوری اسلامی ایران به تجمع مسالمت آمیز زنان
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به مجامع بین المللی برسانید


آدم ربائی فعالان دانشجویی و سیاسی، توسط نیروهای سرکوبگر لباس شخصی نظام جمهوری اسلامی ایران
با امضا متن زیر، مجامع بین المللی را از این یورش وحشیانه علیه مبارزان سیاسی میهنمان را تحت فشار قرار دهید


متن نامه فارسی و انگلیسی که به مجامع بین المللی و............. فرستاده شده است


برای جلوگیری از حکم اعدام ولی الله فیض مهدوی بپا برخیزید.
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید!


برای جلوگیری از اجرای اعدام فاطمه حقیقت پژوه و ولی الله فیض مهدوی بپاخیزید.
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید، امضاء شما به آدرس سازمان ملل و اتحادیه اروپا فرستاده می شود.


ماشین ترور اعدام جمهوری اسلامی ایران علیه آزادیخواهان همچنان ادامه دارد.
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.امضاء شما به آدرس سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواهد رفت.


آیا الهام افروتن اعدام شده است؟
با امضای متن زیر، از مجامع بین المللی بخواهید در روشن شدن سرنوشت الهام افروتن کوشا باشند، امضاء شما به آدرس سازمان ملل و اتحادیه اروپا فرستاده میشود.


برای جلوگیری از اجرای اعدام حجت زمانی بپا خیزید.
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.امضاء شما به آدرس سازمان ملل و اتحادیه اروپا فرستاده میشود.


دستگیری و سرکوب وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی ایران به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و خانواده آنها
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.امضاء شما به آدرس سازمان جهانی کار، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواهد رفت.


حمله وحشیانه مأموران امنیتی رژیم به کارگران شرکت واحد و خانواده آنها


جلوگیری از حکم اعدام دلارا دارابی


آزادیخواهان!


کُبرا رحمانپور را از اعدام شدن تجات دهید


از حکم قصاص شهلا جاهد جلوگیری کنید


برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام کبرا رحمانپور و شهلا جاهد
توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی

با امضای متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.


ما سرکوب وحشیانه مردم بی دفاع کُردستان ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران را شدیدأ محکوم میکنیم.


 
 

بازچاپ مطالب سایت «حرکت» با ذکر منبع آزاد است.   /  [www.harkat.net] [Contact] [© Harkat Dot Net 2005]